Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2019

6306 a45c 390
James R. Eads and Chris McDaniel
Reposted byusuntoMezame
4321 4c7e 390
0842 a418 390
1229 2cf4 390
Bieszczady - Dwernik-Kamień
9514 8f7f 390
Reposted fromMuppet Muppet viayouaresonaive youaresonaive
Nie zapominaj o ludziach, że mają grypę, imieniny, małe kłopoty nudne historyjki do opowiedzenia przez telefon. Nie zapominaj, chociaż oni też nie mają czasu. I mogą zapomnieć.
— K. Gucewicz-Przybora "Memento"
Reposted fromxalchemic xalchemic viafutureiscoming futureiscoming

September 08 2019

5370 6815 390

August 19 2019

Reposted fromshakeme shakeme viayouaresonaive youaresonaive
9275 7912 390
Reposted fromstylte stylte viawszystkodupa wszystkodupa
Ludzie są tak niezwykli jak zachody słońca, jeśli pozwolisz im takimi być. Kiedy patrzę na zachód, nie łapię się na mówieniu: “Rozjaśnij nieco pomarańcz w prawym rogu.” Nie próbuję kontrolować zachodu. Oglądam go z zachwytem nad tym, jak się rozprzestrzenia.
— CARL ROGERS
Pamiętaj, że możesz na mnie liczyć. Razem być może zwariujemy, ale na pewno sobie poradzimy.
— Aleksandra Steć
Problem polega na tym, że szukamy kogoś przy kim możemy się zestarzeć, a sekretem jest znaleźć kogoś z kim możemy pozostać dziećmi.
— Charles Bukowski
Reposted fromxalchemic xalchemic viayouaresonaive youaresonaive

July 20 2019

Będziesz zbierać kwiaty 
będziesz się uśmiechać 
będziesz liczyć gwiazdy 
— Marek Grechuta
Reposted fromkaaro kaaro viawszystkodupa wszystkodupa
Moim zdaniem kochanie to jest dbanie. To jest pielęgnowanie. Miłość to jest ogród. Kiedy może pani powiedzieć, że kocha pani kota, tak żeby pani ktoś w to uwierzył? Kiedy ten ktoś zobaczy, że ten kot jest zadbany, najedzony, zadowolony. A gdyby jeszcze potrafił mówić, to na pytanie: "Dobrze ci z tą miłością?", odpowiedziałby: "Tak, bardzo dobrze". Prawdziwa miłość ma na uwadze dobro drugiej osoby.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viawszystkodupa wszystkodupa
9931 b3dc 390
Reposted fromhagis hagis viafutureiscoming futureiscoming
4501 7718 390
Fot. Marcin Walawender
Reposted byMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl