Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2019

2327 8be3 390
Reposted from4777727772 4777727772 viayouaresonaive youaresonaive

Wytrzymasz - wyszeptał. - Wytrzymasz wszystko.


— Ernest Hemingway - " Stary człowiek i morze "
Reposted fromRebelde Rebelde viaRozaa Rozaa
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath
Reposted fromlambadada lambadada viaRozaa Rozaa

November 08 2018

9513 60d5 390
Reposted fromonlyman onlyman viapuremindx puremindx
9774 60f5 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viapuremindx puremindx

October 31 2018

Gdybym tylko mógł wziąć roczny urlop od wszystkiego, kupić przyczepę, podróżować z tobą po całym świecie, dobrze jeść, pić i tak spać z tobą przez wszystkie noce, a rankiem wstawać powoli, dojrzeć przez okno jakiś las, spacerować wokół jeziora, położyć się w trawie, zmrużyć oczy w słońcu; tylko rok, a potem byłbym gotów wrócić i już nie prosiłbym o nic więcej dla siebie. Nie mam żadnych pretensji do życia, tylko żeby czasami zwolniło ten ucisk na szyi. Żeby tylko pozwoliło trochę żyć.
— Judith Katzir
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapuremindx puremindx
2634 a576 390
Reposted from4777727772 4777727772 viapuremindx puremindx

October 24 2018

6051 72d0 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viakarmacoma karmacoma
6800 4fad 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto viayouaresonaive youaresonaive
W ostatnich czasach widocznie wyinteligentniałem, bo zdaję sobie sprawę, że jestem bardzo głupi.
— W. Broniewski "Pamiętnik"
„Kiedy wróbel buduje gniazdo w lesie, zajmuje zaledwie jedną gałąź. Kiedy jeleń gasi pragnienie w rzece, pije nie więcej, niż może pomieścić jego brzuch. My gromadzimy rzeczy, ponieważ nasze serca są puste”.
— Anthony de Mello
Reposted fromavooid avooid viawszystkodupa wszystkodupa
5860 199d 390
Reposted frompunisher punisher viawszystkodupa wszystkodupa

October 15 2018

8236 d756 390
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viaRozaa Rozaa

October 10 2018

Reposted fromPoranny Poranny viapuremindx puremindx
9764 6e0f 390
4024 7583 390
tego pragnęłam
to było za dużo
Reposted frommysoul mysoul

October 03 2018

2663 0d73 390
Reposted fromberabirsza berabirsza viakedavra kedavra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl