Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2017

1925 1b54 390
Reposted fromlaters laters viainnocentsoul innocentsoul
3248 957b
Reposted fromthinredline thinredline viabeinthe beinthe

March 27 2017

5061 710d 390

Vincenzo Balocchi - Love in Florence, 1940s.

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viawszystkodupa wszystkodupa

Zbytnie siedzenie na miejscu może nagromadzić w człowieku zabójcze złogi emocjonalne- kiśnięcia, stęchlizny, zmurszenia, pleśnie. To znak, że trzeba pomyśleć o drodze, wyruszyć w podróż, poczuć wiatr, odetchnąć świeżym powietrzem...

— R. Kapuściński "Lapidarium IV"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawszystkodupa wszystkodupa
5575 e56a 390
Reposted fromDoopamina Doopamina viawszystkodupa wszystkodupa
4790 1d2a 390
Royal At Pere Antoine Alley, New Orleans French Quarter by Dianne Parks
Reposted bytoolong toolong

March 25 2017

6034 1dcb 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viabeinthe beinthe
5208 9bf2 390
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viabeinthe beinthe

March 23 2017

5377 5c85 390
Ghost in the Shell
6879 066a 390

March 19 2017

6960 dea9 390
Reposted fromerial erial viayouaresonaive youaresonaive

March 06 2017

4303 c5b2 390
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viapuremindx puremindx
Reposted fromshakeme shakeme viadiedrunk diedrunk
2835 e283 390
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viayouaresonaive youaresonaive

March 05 2017

5364 c546 390
La La Land :) 

February 26 2017

6378 6ecb 390
Reposted fromunco unco viapuremindx puremindx
Reposted fromjasminum jasminum viadiedrunk diedrunk
2850 81d2 390
Reposted frombotanyplay botanyplay viadiedrunk diedrunk

February 24 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl