Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2018

Reposted fromFlau Flau viafutureiscoming futureiscoming
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainnocentsoul innocentsoul
3490 01fe 390
Reposted from4777727772 4777727772 vianiebalagan niebalagan

April 22 2018

baby elephants (via lovedbythesavior.tumblr.com)

Reposted frommr-absentia mr-absentia viawszystkodupa wszystkodupa
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"

February 27 2018

2445 f25f 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapuremindx puremindx
6149 e295 390
Reposted fromshakeme shakeme viadiedrunk diedrunk

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadiedrunk diedrunk

February 12 2018

9854 a9cd 390
Reposted fromumorusana umorusana viakamilciable kamilciable
6525 3f23 390
Reposted fromtoxicpixie toxicpixie viakamilciable kamilciable
9514 8f7f 390
Reposted fromMuppet Muppet viawhiskywithsprite whiskywithsprite
4583 bbb5 390

February 01 2018

4690 6357 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawhiskywithsprite whiskywithsprite
1739 04e6 390
Reposted fromhagis hagis viayouaresonaive youaresonaive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl